aktualności

Konferencja

W dniach od 24 – 26 września 2012 r., w Pensjonacie „Pisz” w Pobierowie odbyło się szkolenie pn: „KONFERENCJA NA TEMAT TWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY DLA OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE – SPÓLDZIELNIE SOCJALNE” którego organizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie w partnerstwie z Gminą Mieszkowice.

Konferencja zorganizowana została w ramach zadania publicznego zleconego przez MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ i dofinansowana ze środków PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH.
Wykładowcami byli specjaliści rekrutujący się z ministerstw i centralnych instytucji, praktycy z dziedziny rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych i funkcjonowania spółdzielni socjalnych.
W spotkaniu wzięło udział 100 uczestników, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, dyrektorzy powiatowych i miejskich centrów pomocy rodzinie, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele urzędów miast, gmin, dyrektorzy PFRON, prezesi zarządów fundacji, stowarzyszeń i kierownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Podczas spotkania szeroko omówione zostały zagadnienia takie jak:
– rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w świetle obowiązującego prawa, rola PFRON w finansowaniu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, podmioty uczestniczące w procesie rehabilitacji
– kwestia systemu orzekania o niepełnosprawności, niezdolności do pracy, orzecznictwo pozarentowe, postępowanie odwoławcze w sprawach orzekania, ulgi i przywileje wynikające z niepełnosprawności
– funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej jako ważnej formy rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, zadania programowe, zasady finansowania, możliwa współpraca w ramach tandemu: WTZ – spółdzielnia socjalna
– podstawy prawne Spółdzielni Socjalnej, specyficzne cechy Spółdzielni Socjalnej, przedmiot działalności spółdzielni, fundusze spółdzielni, podział nadwyżki bilansowej w spółdzielni socjalnej, statutowa działalność odpłatna pożytku publicznego, procedura zakładania spółdzielni socjalnej, uchwała założycielska, statut spółdzielni, rejestracja, rozpoczęcie działalności gospodarczej, prawa i obowiązki członków
– tworzenie przez organizacje pozarządowe wspólnie z samorządami gmin i powiatów spółdzielni socjalnych osób prawnych z myślą o rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
Podczas całej konferencji, zarówno publicznie jak i w kuluarach toczyły sie bardzo żywe dyskusje. W głównej mierze dotyczyły one zagadnień podejmowanych podczas wykładów czyli wyjście z inicjatywą tworzenia i wspierania ekonomii społecznej do samorządów, ośrodków pomocy społecznej oraz przedstawicieli NGO.
Podsumowując całą konferencję należy przyznać, że okazała się być bardzo bogata w część merytoryczną.
Wierzymy, że z podobnym odczuciem wrócili do swych domów słuchacze, wykładowcy, którzy swoją fachową wiedzą pomogli wyjaśnić zainteresowanym idee spółdzielczości socjalnej.

ko16

ko17

ko18

ko19

ko20

ko21

ko22

k1

ko4

ko5

ko6

ko7

ko8

ko9

ko10

ko11

ko12

ko14

ko15